Stop the war in Ukraineradio.syg.ma
pause
GUESTS 70 – Baby Vulture

play
30/05/19 GUESTS 70 – Baby Vulture

Guest mix by the Berlin-based artist Baby Vulture. A trip to distinctly Japanese landscapes exploring Noh & Kabuki theatre, Gagaku court music, voice, jazz and electronic music.

Featured artists:
Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Dai Fujikura, Toshi Ichiyanagi, Sayo Kosugi, Kenji Sakai, Haruomi Hosono, Masahiko Togashi, Phew, Swing Slow, Tujiko Noriko, Sugai Ken, Frank Chickens, Aen, Emerson Kitamura, Kouta Katsutaro, Ryuichi Sakamoto, Kuknacke, Tomoko Sauvage, Geinoh Yamashirogumi, Jessica Ekomane and Daniela Huerta.

↓ Download